Voorwaarden

Onderstaand treft u de algemene voorwaarden van Selfstorage-Achel, hierna te noemen verhuurder.

Algemene voorwaarden

Onderstaande algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle huurovereenkomsten gesloten tussen Selfstorage-Achel bvba, gevestigd in Hamont-Achel, handelsregister nr. 0834954719, hierna te noemen “verhuurder” en de klant hierna te noemen “huurder”, die middels een ondertekende huurovereenkomst een contractuele verplichting aangaat voor de huur van opslagruimte, hierna te noemen “het gehuurde”.

1. Betaling

1.1 Alvorens ingebruikname van de opslagruimte dient de eerste factuur te zijn voldaan. Deze betaling geschiedt per PIN of contant bij reservering aan de balie.

1.2 Bij het aangaan van de overeenkomst, wordt een borg gerekend gelijk aan een maand huur van de betreffende ruimte met een minimum van €50,- Deze wordt betaald met de eerste factuur. Bij beëindiging van de overeenkomst zal het gehuurde worden geïnspecteerd aan de hand van de criteria genoemd in 10.1. Bij gebreken zullen de kosten hiervoor worden ingehouden op de borg , naast overige eventuele vorderingen op de huurder. Bij geen gebreken wordt de borg na inspectie gestort op de rekening van de huurder.

1.3 Na de eerste periode wordt de huur voldaan per automatische bankoverschrijving. Indien de automatische bankoverschrijving wordt gestorneerd, ontvangt de huurder een herinnering welke binnen 7 dagen dient te worden voldaan. Indien deze niet binnen de termijn wordt voldaan, volgt een 2e herinnering waarbij € 20,- administratiekosten worden toegevoegd.

1.4 Bij nalatige betaling wordt na 30 dagen na het verstrijken van de oorspronkelijke betaaldatum de toegang tot het pand en de ruimte geblokkeerd, totdat de klant het verschuldigde bedrag heeft overgemaakt. Wanneer dit niet gebeurd is, is de verhuurder gemachtigd de goederen elders op te slaan. Alle kosten die hierbij gemaakt worden, zoals het breken van het slot en de vervoerskosten, zullen ten laste gelegd worden van de huurder.

2.Huurprijs

2.1 De verhuurder is gemachtigd de huurprijs jaarlijks eenmaal te verhogen. De huurder wordt hiervan via een e-mail op de hoogte gebracht. Na schriftelijke melding zal de verhoging automatisch ingaan. De huurder heeft binnen twee weken na ontvangst van deze e-mail het recht van opzegging wanneer deze niet akkoord gaat met de verhoging.

3.Sleutels

3.1 Bij het aangaan van de overeenkomst betaald de huurder een vast bedrag voor een slot met sleutels voor het gehuurde object. Alleen de huurder heeft een sleutel en derhalve heeft alleen de huurder toegang tot het gehuurde object. Na beëindiging van de overeenkomst blijft het slot eigendom van de huurder.

4. Toegang en toegangspas

4.1 Bij het aangaan van de overeenkomst krijgt de huurder een toegangspas waarmee de huurder tijdens openingstijden toegang heeft tot het pand. De toegangspas blijft eigendom van de verhuurder . De huurder betaald een borg voor de toegangspas welke na beëindiging van de overeenkomst wordt teruggestort op de rekening van de huurder. Bij eventueel verlies of diefstal dient de huurder onmiddellijk de verhuurder in te lichten, zodat de pas wordt geblokkeerd. De huurder ontvangt in dat geval de borg van de toegangspas niet retour.

4.2 Het is de huurder alleen toegestaan tijdens de openingstijden van 06.00 – 23.00 uur aanwezig te zijn. Buiten deze tijden is de toegangspas gedeactiveerd en is het verboden in het pand te verblijven.

5. Gebruik

5.1 De gehuurde ruimte is uitsluitend bedoeld voor opslag. Het is niet toegestaan overige (bedrijfs-) activiteiten in het gehuurde uit te voeren anders dan opslag van goederen.

5.2 Huurder zorgt dat er geen overlast door eigen gedrag of derden waarvoor huurder verantwoordelijk is plaatsvindt in het gehuurde en de rest van het complex. Hieronder valt ook geluidsoverlast.

5.3 De huurder is niet toegestaan de volgende goederen in het gehuurde op te slaan.

 • (licht) Ontvlambare goederen of andere brandgevaarlijk materiaal
 • Goederen met explosie/ontploffingsgevaar.
 • Giftige stoffen.
 • Milieugevaarlijke goederen.
 • Gevaarlijke producten die dodelijk kunnen zijn.
 • Levende wezens.
 • Bederfelijke goederen.
 • Verboden goederen.
 • Goederen in strijd met strafrechtelijke of invoerrechtelijke wetsbepalingen.

6. Aansprakelijkheid

6.1 DE HUURDER IS ZELF VERANTWOORDELIJK VOOR DE GOEDEREN DIE IN HET GEHUURDE WORDEN OPGESLAGEN.

6.2 De verhuurder is niet aansprakelijk voor diefstal en beschadigingen van goederen van de huurder.

7. Verzekering

7.1 De huurder dient zelf zorg te dragen voor de verzekering van goederen in de gehuurde ruimte. Vaak worden goederen gedekt door de eigen inboedelverzekering. De huurder dient dit echter dan wel door te geven aan de verzekeringsmaatschappij en te vragen naar de voorwaarden.

8. Onderhuur

8.1 Het is de huurder niet toegestaan de gehuurde ruimte door te verhuren aan derden, of deze op andere wijze aan derden ter beschikking te stellen, zonder uitdrukkelijke toestemming van de verhuurder.

9. Einde overeenkomst

9.1 De opzegtermijn voor het gehuurde bedraagt voor huurder en verhuurder 1 maand. Huurder dient de opzegging schriftelijk of per e-mail door te geven.

10. Oplevering

10.1 Bij oplevering wordt het gehuurde samen door de huurder en verhuurder geïnspecteerd. Huurder dient het gehuurde onbeschadigd en schoon op te leveren.

Algemene voorwaarden stalling in open ruimte

Onderstaande algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle huurovereenkomsten gesloten tussen Selfstorage-Achel BVBA, gevestigd te Hamont-Achel met handelsregisternummer : 0834954719. hierna te vernoemen “verhuurder” en de klant hierna te noemen “huurder”, die middels door een getekende huurovereenkomst een contractuele verplichting aangaat voor de huur van opslagruimte, hierna te noemen “het gehuurde”.

1. Betaling

1.1 Alvorens ingebruikname van de opslagruimte dient eerst de eerste factuur te zijn voldaan. Deze betaling geschiedt per PIN bij reservering aan de balie.

1.2 Bij het aangaan van de overeenkomst, wordt een borg gerekend gelijk aan een maand huur van de betreffende ruimte met een minimum van € 50,- Deze wordt betaald met de eerste factuur. Bij beëindiging van de overeenkomst wordt na inspectie van het gehuurde de borg gestort op de rekening van de huurder.

1.3 Na de eerste periode wordt de huur voldaan via automatische bankafschrijving. Indien de automatische bankafschrijving wordt gestorneerd ontvangt de huurder een herinnering welke binnen 7 dagen dient te worden voldaan. Indien deze niet binnen de termijn wordt voldaan, volgt een 2e herinnering waarbij € 20,- administratiekosten worden toegevoegd.

1.4 Bij nalatige betaling wordt na 30 dagen na het verstrijken van de oorspronkelijke betaaldatum de toegang van het pand en de ruimte geblokkeerd, totdat de klant het verschuldigde bedrag heeft overgemaakt. Wanneer dit niet gebeurd is, is de verhuurder gemachtigd de goederen elders op te slaan. Alle kosten die hierbij gemaakt worden, zoals vervoerskosten, zullen ten laste gelegd worden van de huurder.

2. Huurprijs

2.1 De verhuurder is gemachtigd de huurprijs jaarlijks eenmaal te verhogen. De huurder wordt hiervan via een e-mail op de hoogte gebracht. Na schriftelijke melding zal de verhoging automatisch ingaan. De huurder heeft binnen twee weken na ontvangst van deze e-mail het recht van opzegging wanneer deze niet akkoord gaat met de verhoging.

3. Gebruik

3.1 De gehuurde ruimte is uitsluitend bedoeld voor opslag of stalling. Het is niet toegestaan overige (bedrijfs-) activiteiten in gehuurde uit te voeren anders dan de opslag van goederen of het stallen van voertuigen of boten.

3.2 Huurder zorgt dat er geen overlast door eigen gedrag of derden waarvoor huurder verantwoordelijk is plaatsvindt in het gehuurde en de rest van het complex. Hieronder valt ook geluidsoverlast.

3.3 De huurder is niet toegestaan de volgende goederen in het gehuurde op te slaan :

 • (licht) Ontvlambare goederen of andere brandgevaarlijke materiaal
 • Goederen met explosie/ontploffingsgevaar
 • Giftige stoffen
 • Milieugevaarlijke goederen
 • Gevaarlijke producten die dodelijk kunnen zijn
 • Levende wezens
 • Bederfelijke goederen
 • Verboden goederen
 • Goederen in strijd met strafrechtelijke wetsbepalingen

4. Aansprakelijkheid en verzekering

4.1 DE VERHUURDER BLIJFT ZELF VERANTWOORDELIJK VOOR DE GOEDEREN DIE IN HET GEHUURDE WORDEN OPGESLAGEN.

4.2 De huurder moet zelf de goederen verzekeren tijdens de opslag of dient het in ieder geval te melden aan zijn verzekeraar.

4.3 Wat in ieder geval niet onder de aansprakelijkheidsdekking valt zijn de volgende overmachtsituaties:

 • Brand of stormschade
 • Diefstal

4.4 De huurder dient zelf zorg te dragen voor de verzekering van goederen in de gehuurde ruimte. Bovenstaande risico’s kunnen de door huurder worden afgedekt door het afsluiten van een casco-verzekering(in geval van stalling van een voertuig). Deze biedt dekking voor eventuele schade aan het gestalde voertuig. Ook voor overige goederen zal huurder zelf zorg moeten dragen voor de verzekering.

5. Onderhuur

5.1 Het is de huurder niet toegestaan de gehuurde ruimte door te verhuren aan derden, of deze op andere wijze aan derden ter beschikking te stellen, zonder uitdrukkelijke toestemming van de verhuurder.

6. Einde overeenkomst

6.1 De opzegtermijn voor het gehuurde object bedraagt voor huurder en verhuurder één maand. Huurder dient de opzegging schriftelijk of per e-mail door te geven en deze is alleen geldig wanneer huurder hier schriftelijk bevestiging van de verhuurder heeft ontvangen.

7. Oplevering

7.1 Bij oplevering wordt het gehuurde samen door huurder en verhuurder geïnspecteerd. Huurder dient het gehuurde onbeschadigd en schoon op te leveren.